چالش ‏ها و راهکارهای آموزش تفکر خلاق در مدارس ابتدایی یاسوج

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 . گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889- 14665 , تهران، ایران.

2 گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889- 14665 , تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، آموزگار ابتدایی مدارس یاسوج، ایران.

10.30465/FABAK.2023.7782

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی چالش ‏ها و ارائه راهکارهای آموزش تفکر خلاق در مدارس دوره ابتدایی شهر یاسوج بود. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. به منظور گردآوری داده‏ ها از تکنیک مصاحبه نیمه‏ ساختاریافته با در نظر گرفتن قاعده اشباع نظری استفاده شد. با تحلیل محتوای استقرایی و بررسی موشکافانه داده ‏ها در مراحل مختلف فرایند تحلیل داده ‏ها، و استخراج کدهای معنادار، مقوله‏ های محوری 25 گانه احصاء شد و در قالب دو کد گزینشی چالش‏ های آموزش تفکر خلاق (12 مقوله) و راهکارهای آموزش تفکر خلاق (13 مقوله) دسته ‏بندی شد. برای اعتباریابی پژوهش از روش مسیر ممیزی و روش بازبینی توسط مشارکت‌کنندگان، بررسی توسط گروه پژوهشگران و دقت علمی پژوهشگران استفاده شد. نتیجه به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که مقوله ‏های محوری، می‏ توانند عملکردی دوگانه داشته باشند بدین نحوکه هم می‏ توانند آموزش تفکر خلاق را با چالش روبرو کنند و هم با در نظر گرفتن مسیر مناسب، راهکاری برای برطرف کردن چالش‏ های آموزش تفکر خلاق باشند. از دیدگاه معلمان، آنچه موجب بروز خلاقیت می‌شود، در صورت عدم ‏توجه و در نظر نگرفتن ضرورت‌ها توسط آموزش‏ وپرورش، منجر به ایجاد موانع خواهد شد و توجه کردن به راهکارهای سیزده‌گانه، منجر به شکوفایی خلاقیت در دانش ‏آموزان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges and Strategies for Teaching Creative Thinking in Yasuj elementary Schools

نویسندگان [English]

  • Ali Shiravani Shiri 1
  • zhila heidari 2
  • Sadegh Ramyan 3
1 Department of Educational Sciences, Farhangian University, P.O. Box 14665-889, Tehran, Iran.
2 Department of Educational Sciences, Farhangian University, P.O. Box 14665-889, Tehran, Iran.
3 MA, Teacher at Yasuj Elementary Schools.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the challenges and provide solutions for teaching creative thinking in primary schools in Yasuj. The method of the present study was qualitative and phenomenological. In order to collect data, semi-structured interview technique was used considering the theoretical saturation rule. By analyzing the inductive content and scrutinizing the data in different stages of the data analysis process, and extracting meaningful codes, 25 central categories were counted and in the form of two selective codes, the challenges of teaching creative thinking (12 categories) and solutions to teaching creative thinking (13 categories) was categorized. To validate the research, the audit trail and the reviewing by the participants’ methods, and other method such as the study by the research team and the scientific accuracy of the researchers were used. The result of the research indicates that the central categories can have a dual function in such a way that they can both challenge the teaching of creative thinking and by considering the appropriate path, a solution to solve the challenges of teaching creative thinking. From the teachers' point of view, what causes creativity, if not addressed and the needs are not considered by education system, will lead to challenges. paying too much attention to the thirteen solutions, will lead to the flourishing of creative thinking in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Thinking
  • Teaching Creative Thinking
  • Creative Thinking Challenges
  • Creative Thinking Strategies
  • Elementary school