اثربخشی تدریس مبتنی بر الگوی چرخۀ یادگیری هفت‌مرحله‌ای بر بهبود مهارت‌های تفکر نقادانۀ دانش‌آموزان پسر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تدریس مبتنی بر الگوی چرخۀ یادگیری هفت‌مرحله‌ای در درس علوم تجربی بر بهبود مهارت‌های تفکر نقادانۀ دانش‌آموزان پسر پایۀ اول دورۀ اول متوسطه است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایش و از طرح دوگروهی نامعادل با پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون است. 52 دانش‌آموز پسر در دو کلاس پایۀ مذکور در شهر کرمانشاه در این پژوهش مشارکت داشتند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند و از این تعداد 25 نفر در گروه آزمایش و 27 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش با مدل چرخۀ یادگیری (الگوی هفت‌مرحله‌ای) و گروه کنترل به روش تدریس سنتی (معمول) آموزش دیدند. مدت این دوره 8 هفته بود. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسش‌نامۀ مهارت‌های تفکر نقادانۀ کالیفرنیا (فرم ب) بود. برای تحلیل داده‌های آماری از تحلیل کوواریانس یک‌راهه (ANCOVA) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دانش‌آموزانی که با مدل چرخۀ یادگیری آموزش ‌دیده بودند در مقایسه با دانش‌آموزان آموزش‌دیده با روش تدریس سنتی مهارت تفکر نقادانۀ بالاتری داشتند. هم‌چنین، تحلیل هر یک از مؤلفه‌های تفکر نقادانه در دو گروه نتایج نشان داد که در مؤلفه‌های تحلیل، تفسیر، ارزش‌یابی و استنباط بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد، اما در مؤلفۀ استنتاج تفاوت معناداری بین دو گروه به ‌دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Based on 7E Learning Cycle Model on Developing the Critical Thinking Skills of Male Students

نویسنده [English]

  • Ali Abdi
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of teaching based on 7E learning model on developing the critical thinking skills of 7th grade male students in high school. This research was a quasi-experimental study with non-equivalent groups, which includes pre and post-test design with the control group. A total of 52 students from two different classes were involved in the study (Experimental N=20 and Control N= 20). They were selected through multi-stage clustered sampling. The experimental group was instructed through learning cycle model and the other group was traditionally instructed. Students were taught for seven weeks. The California Critical Thinking Skills Test (Form B) was employed for assessing students' critical thinking skills before and after instruction. The Analysis of Covariance (ANCOVA) was used for analyzing the collected data. The results showed that students instructed through learning cycle model acquired higher scores on critical thinking skills and its components (Analysis, Inference, Evaluation and Deduction) than those instructed through the traditional method. But the Induction component between the two groups was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 7E learning model
  • Traditional method
  • Critical thinking skills
اریکسون، اچ. لین (1393). برنامۀ درسی و آموزش مفهوم‌محور: رویکردی به پرورش تفکر، ترجمۀ علی نوری و علی عبدی، تهران: مدرسه.
بدری گرگری، رحیم و اسکندر فتحی آذر (1386). «مقایسۀ تأثیر یادگیری مبتنی بر حل مسئلۀ گروهی و آموزش سنتی بر تفکر انتقادی دانشجومعلمان»، پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، س 8، ش 2.
رضوی، سیدعباس (1386). مباحث نوین در فناوری آموزشی، اهواز: دانشگاه شهید چمران.
شعبانی، حسن (1378). «تأثیر روش حل مسئله به صورت کارگروهی بر تفکر انتقادی و پیش‌رفت تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ چهارم ابتدایی»، رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
شعبانی، حسن (1382). روش تدریس پیشرفته، تهران: سمت.
عسگری، محمد و علی‌اکبر سیف (1386). «مقایسۀ تأثیر تکالیف نوشتاری بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطۀ ملایر در درس‌های زیست‌شناسی و مطالعات اجتماعی»، نشریۀ روان‌شناسی تربیتی (روا‌‌‌‌ن‌شناسی و علوم تربیتی)، س 3، ش 10.
ملکی، حسن و مجید حبیبی‌پور (1386). «تفکر انتقادی؛ هدف اساسی تعلیم و تربیت»، فصل‌نامۀ نوآوری‌های آموزشی، س 6، ش 19.
 
Ahern-Rindell, A. J. (1999). ‘Applying Inquiry-Based and Cooperative Group Learning Strategies to Promote Critical Thinking’, Journal of College Science Teaching, 28 (3).
Akar, E. (2005). ‘Effectiveness of 5E learning model on students’ understanding of acid-base concepts’, Unpublished master thesis, Middle East Technical University, Turkey.
Al-Tarawneh, m. (2011). ‘The Effect of Using Revised learning Cycle in Developing the Critical Thinking Skills of 10th Grade Female Students in Jordan’, An-Najah University Journal for Research-Humanities, Vol. 25, Issue 9.
Bailin, S. (2002). ‘Critical Thinking and Science Education’, Science and Education, Vol. 11.
Bailin, S. et al. (1999). ‘Common Misconceptions of Critical Thinking’, Journal of Curriculum Studies, 31 (3).
Beisenherz, P. C., M. Dantonio and L. Richardson (2001). ‘The Learning Cycle and Instructional Conversations’, Science Scope, 24 (4).
Bulbul, y. (2010). Effects of (7E) learning cycle model accompanied with computer animations on Understanding of diffusion and osmosis concepts, Middle East Technical University.
Cardak, O., Dikmenli, and O. Saritas (2008). ‘Effect of 5E instructional model in student success in primary school 6th year circulatory system topic’, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Vol. 9, Issue 2, Article 10.
Colburn, A. and M. P Clough (1997). ‘Implementing the Learning Cycle’, The Science Teacher, 64 (5).
Doğru A. P. and C. Tekkaya (2008). ‘Promoting Students' Learning in Genetics with the Learning Cycle’, Journal of Experimental Education, 76 (3).
Eisenkraft, A. (2003). ‘Expanding the 5E Model’, The Science Teacher, 70 (6).
Facione, P. A. (1990). The California Critical Thinking Dispositions Inventory, Millbra.Calif: California Academic Press.
Karplus, R. (1977). ‘Science Teaching and the Development of Reasoning’, Journal of Research in Science Teaching, 14 (2).
Kaynar, D., C. Tekkaya and J. Cakiroglu (2009). ‘Effectiveness of 5E Learning Cycle Instruction on Students' Achievement in Cell Concept and Scientific Epistemological Believes’, Hacettepe University Journal of Education, 37.
Kazempour, E. (2013). ‘The effects of inquiry-based teaching on critical thinking of students’, Journal of Social Issues and Humanities, Vol. 1, Issue 3.
Kor, A. S. (2006). ‘Ilkogretim 5. sinif ogrencilerinde yasamimizdaki elektrik” unitesinde gorulen kavram yanilgilarinin giderilmesinde butunlestirici ogrenme kuramina dayali gelistirilen materyallerin etkisi’, Yayimlanmamis Yuksek Lisans Tezi. KTU, Fen Bilimleri Enstitusu, Trabzon
Lawson, A. E. (1993). ‘At What Levels of Education is the Teaching of Thinking Effective?’, Theory into Practice, 32 (3).
Lawson, A. E. (1995). Science Teaching and the Development of Thinking, Wadsworth Publishing, Belmont, CA.
Lawson, A. E. (2000). ‘A learning cycle approach to introducing osmosis’, The American Biology Teacher, 62.
Mest, Ö. (2006). ‘The effect of (7E) learning cycle model on the improvement of fifth grade students’ critical thinking skills’, A thesis submitted to the graduate school of natural land applied sciences of Middle East Technical University.
Odom, A. L. and P. V. Kelly (2001). ‘Integrating Concept Mapping and the Learning Cycle to Teach Diffusion and Osmosis Concepts to High School Biology Students’, Science Education, 85.
Tsui, L. (1999). ‘Courses and Instruction Affecting Critical Thinking’, Research in Higher Education, 40 (2).
Uno, G. E. (1990). ‘Inquiry in the Classroom’, Bioscience, 40 (11).