دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 1-120 

علمی-پژوهشی

اثربخشی آموزش فلسفه بر قضاوت اخلاقی و عزت نفس دانش‌آموزان نابینا

صفحه 1-16

لیلا اکرمی؛ امیر قمرانی؛ احمد یارمحمدیان