تأثیر آموزش راهبرد خواندن ریاضی و راهبردهای فراشناختی بر حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان ابتدائی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی،دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش راهبرد خواندن ریاضی SQRQCQ (Survey, Question, Read, Question, and Compute Question) و راهبردهای فراشناختی بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش­آموزان بود. در این مطالعه، از طرح نیمه آزمایشی پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش 60 نفر از دانش­آموزان دختر پایه­ی چهارم ابتدایی بود که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند؛40 نفر از آن­ها در دو گروه آزمایشی راهبرد درک خواندن ریاضی و راهبردهای فراشناختی و 20 نفر دیگر در گروه کنترل گمارده شده‌اند. گروه­های آزمایشی طی 10 جلسه­ی یک‌ساعته، آموزش‌های لازم را دریافت کردند. گروه کنترل نیز به روش سنتی آموزش دیدند. تحلیل کوواریانس یک‌طرفه برای تحلیل مورداستفاده قرار گرفت. یافته­های حاصل از پژوهش بیانگر این است که عملکرد حل مسئله­ی کلامی ریاضی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به­طور معناداری افزایش داشت. راهبرد خواندن ریاضی و راهبردهای فراشناختی در ارتقای عملکرد حل مسئله­ی کلامی ریاضی دانش­آموزان مؤثر است، بنابراین آموزش راهبرد درک خواندن در کلاس­های ریاضی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the math and reading comprehension strategy) SQRQCQ( and metacognitive strategies on math problem solving in elementary students

نویسندگان [English]

  • shahrma vahedi 1
  • haniyeh jangi 2
چکیده [English]

The aim of present study was to determine the effect of SQRQCQ and metacognition on math problem performance.The subjects of study were60 grade forth elementary girl students that according to cluster random sampling 40 of them put into group of SQRQCQ and 20 of them put into metacognition group and20 of them were in control group (n=20).The experimental groups in10 session which held for an hour received necessary trainings. The control group also trained with normal method (i.e. the traditional method) and they did not receive any special programs. In this study, we used partially empirical pre- test and post- test with control group design and in this way we performed pre- test and post- test on three groups. Reliability of math questions with Kuder and Richardson 21 coefficients was estimated .76 and reliability were acceptable. For analysis of data we used index of descriptive and inferential statistics (covariance analysis). The finding of this study showed that SQRQCQ and metacognitions for increasing math word problem performance was effective. The researcher concluded that although SQRQCQ showed an immediate benefit in student achievement, comprehension strategies should be explicitly taught in the math classroom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SQRQCQ method
  • literacy strategy
  • metacognition methods
  • math word problem performance
آوانسیان، ا. (1377). نقش آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب و سرعت یادگیری دختر مدارس روزانه مقطع راهنمایی شهر تهران، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
اسمعیلی، م. (1380). تأثیر آموزش فراشناختی بر عملکرد حل مسئله، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی: گروه روان­شناسی بالینی.
سیدعباس­زاده، م. م.؛ گنجی، م؛ و شیرزاد، ع. (1382).بررسی رابطه هوش با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پایه­ی سوم راهنمایی تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان شهرستان اردبیل، کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان اردبیل.
صمدی، م. (1383). بررسی نقش راهبردهای خودتنظیمی در حل مسائل ریاضی دانش­آموزان. تهران: فصلنامه­ی نوآوری‌های آموزشی. سال سوم، شماره 7, 65-92.
عباباف، ز. (1387). مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش­آموزان دوره متوسطه، فصلنامه­ی نوآوری­های آموزشی، سال 7، شماره 25,150 ـ 119.
عریضی، م.ر.ض.، عابدی، ا. و تاجی، م. (1384). رابطه میان توانایی شمارش، توجه بینایی درک شنوایی و دانش فراشناختی با شایستگی ریاضی در کودکان پیش‌دبستانی شهر اصفهان، فصلنامه­ی نوآوری‌های آموزشی، سال 4، شماره 13، 133 ـ 148.
فولاد چنگ، م. (1384). بررسی تأثیر آموزش فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، فصلنامه­ی نوآوری‌های آموزشی، سال چهارم، شماره 14، صص 162 ـ 149.
فولاد چنگ و دیگران (1386). بررسی تأثیر پردازش شناختی بر حل مسئله، مجله­ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 26، شماره 3، 109 ـ 95.
کارشکی، ح. (1381). تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب دانش­آموزان، مجله­ی روان­شناسی، شماره 21، 84 ـ 63.
کدیور، پ. (1383). روان­شناسی تربیتی، چاپ هشتم. تهران: سمت.
نوری، سوده؛ ایراندخت فیاض و سیف اصغر (1392). تأثیر ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی شهر همدان به تفکیک جنسیت. مجله تفکر و کودک، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان، ص 121-139.
عباسی حسین‌آبادی، مجتبی (1386). نظریه‌ها و اهداف آموزش ریاضی. برگرفته از سایت اینترنتی http://www.anjryazi.blogfa.com/post-14.aspx
کیامنش، علیرضا و خیریه، مریم (1379). روند تغییرات درون داده­ها و برون داده­های آموزش ریاضی بر اساس یافته‌های Timss-R,Timss، پژوهشکده تعلیم و تربیت
Erden, M., & Akgul, S. (2010). Predictive Power of mathematics Anxiety and Perceived Social Support from Teacher for Primary Students’ Mathematics Achievement. Journal of Theory and Practice in Education, 6, 1, 3-16.
Elliott, E., & oliff, C. (2008). Developmentally Appropriate emergent literacy activates for Young childhood. Education Journal, 35, 551_556.
Fay, L,. (1965). Reading study skills: Math and Science. In J. Figural (ED), Reading and inquiry: Proceeding of The International Reading Association Conference, Vol.10. (PP.92_94). Newark, DE: International Reading Association.
Fazey, D. M. A. & Fazey, J. A. (1989). Modification of transfer Effect in different practice schedules: An Extension of the variability hypothesis. Journal of Human Movement Studies, (17), 239_258.
Flavell, J. H (1979). Metacognition and Cognitive monitoring. A new area of cognitive developmental inquiring, American Psychology, 34, 906_911.
Feilding, L., G. & Pearson, P. D. (2005).Reading Comprehension: What Works, Educational Leadership, 62_67.
Garner, R. (1990). When children and adults do not us learning strategies. Toward a Theory of settings. Review of Educational Research, 60_525.
Hall , R. (1992).The organization and development of Discursive practice for having a theory. Discourse Process 27(2), 187 _ 218.
Heidema, C. (2009).Reading and Writing to learn Mathematics: strategies to problem solving. Adult literacying perspective, 2008.
Kapa, E, and Merach, Z. R (1995). Measurement of Cognitive Processing in young children, Review of Educational research.
Carreker, S., Neuhaus, G., Swank, P., Johnson, P., Monfils, M., & Montemayor, M. (2007). Teachers with linguistically informed knowledge of reading subskills are associated with a matthew effect in reading comprehension for monolingual and bilingual Students. Reading Psychology, 28, 187-212.
Kristen, R. (2011). The effect of SQRQCQ on fourth grades math word problem performance. Submitted to the graduate college of Bowling green state university in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of education.
Metsisto, D. (2005). Reading in the mathematics classroom. In J. M Kenney, E. Hancewicz, & L. Heuer (Eds.), Literacy Strategies for Improving Mathematics Instruction (pp. 9-23). Association for Supervision & Curriculum Development.
Montague, Marjorie(1992).The effect of cognitive and Cognitive strategy instruction on mathematical Problem solving of middle school students with Learning disabilities, Journal of learning Disabilities,Vol25,NO4,pp230_248.
Norrise,F.(2004,December7). U. S. Student fare badly International survey of math skills.The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com/2004 /12/07/ national/ 07/ student.
Piaget, J. (1970). In Mussen , P.H.(Ed.), Carmichaels manual of child Psychology, Vol 1(3rded). New­York: ley. W
Robinson, F, P. (1941).Effective study (1sted.). NewYork: Harper &Brothers Publishers.
Sticth, T.G. (2002, October/November).The reading that Helped win world war II Reading Today. Reading Today, 18.
Stolp,S.&Zabrusky,K.M.(2009).Contribution of cognitive And self-regulated learning theories to Investigations of elaboration of comprehension. International Electronic Jurnal of Elementary Education.2 (1), 8_31.
Schoenfeld, A. (١٩٩٢). Learning to Think Mathematically: Problem Solving, Metacognition, and Sense-Making in Mathematics, In D. Grouws (Ed), Handbook for Research on Mathematics Teaching and Learning, ٣٣٤-٣٧٠.
Vilenious_Tuohimma, P. M.Aunola, K., Nurmi, J. E.(2008).The Association between mathematical word problems And reading comprehension. Educational Psychology, 28,409_420.
Weinstein, C. E. & Hume, L. M. (1998). Study strategy for Lifelong learning Washington, DC: American Psychological Association.