آموزش تفکر به کودکان راهی برای دستیابی به صلح جهانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه فکرپروری در کودکان و نوجوانان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

تحقق صلح در جوامع حاضر، بدون ترویج و نهادینه‌کردن آن، ناممکن است. نهادینه‌کردن صلح آموزش مداوم و بی‌وقفه می‌طلبد. برنامة آموزشی فلسفه برای کودکان (فبک) مدعی است که با روش خاص خود، یعنی حلقة کندوکاو فلسفی، می‌تواند در این راستا گامی مؤثر بردارد. در‌واقع، حلقة کندوکاو مدل کوچکی از جامعه است که معلم و دانش‌آموزان در آن اصول حاکم بر جامعة صلح‌آمیز را درعمل تمرین می‌کنند.
در این پژوهش سعی کردیم، با تحلیل مؤلفه‌های برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان و تشریح مؤلفه‌های پدیدة صلح و همچنین بررسی نتایج اجرای برنامة فبک در سطح جهان و ایران، نشان دهیم که چگونه این برنامه، با تقویت مهارت‌های فکری و رفتاری کودکان و نوجوانان، می‌تواند گفت‌وگو را به جای تنازع، و صلح را به جای جنگ بنشاند و آن‌ها را نهادینه کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching Thinking to ‍‍‍Children: a Way Toward World Peace

نویسندگان [English]

  • Saeed Naji 1
  • Somayeh Khatibi 2
چکیده [English]

Today, achieving peace in societies will not come about unless it is primarily institutionalized and promoted through continuous education.  Philosophy for children (p4c) is a new program which can crucially contribute to this end via its inseparable technique, that is, community of inquiry. In fact, community of inquiry is the miniature of a larger community in which the teacher and students actually practice the dominant rules of a peaceful society.The aim of the present study was to provide an analysis of different components of P4C and world peace as well as to investigate the outcome of implementing P4C in Iran and in the world. The ultimate purpose was to show how strengthening thinking and behavioral skills in children and youngsters could capitulate to the improvement of dialogs and deterioration of disputes among them and thus, replace war with peace

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community of Philosophical Inquiry
  • Culture for Peace
  • dialogue
  • Peace
  • philosophy for children
  • society
انصاری، منصور (1384). دموکراسی گفتگویی، امکانات دموکراتیک اندیشه‌های میخائیل باختین و یورگن ‌هابرماس، تهران: نشر مرکز.
شاتو، ژان (1376). مربیان بزرگ، ترجمة غلامحسین شکوهی، تهران: دانشگاه تهران.
فریره، پائولو (1358). آموزش ستمدیدگان، ترجمة احمد بیرشک، تهران: خوارزمی.
قائدی، یحیی (1382). آموزش فلسفه به کودکان، بررسی مبانی نظری، تهران: دواوین.
ناجی، سعید (1383). «فلسفه برای کودکان مروری بر پارادایم جدید آموزش و پرورش با تأکید بر ابداعات متیو لیپمن»، فصلنامة حوزه و دانشگاه، ش 40.
ناجی، سعید (1387). کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ناجی، سعید و پروانه قاضی‌نژاد (1386). «بررسی نتایج برنامة فلسفه برای کودکان بر روی مهارت‌های استدلالی و عملکرد رفتاری کودکان»، فصلنامة مطالعات برنامة درسی، ش 7.
 
Constantineaut, Philippe (2005). Philosophy in the Age of Democracy: Moral and Civic Education, Ontario: Congress of the Canadian Philosophical Association, University of Western Ontario.
Danesh, H.B. (2006). “Toward on Integrative Theory of Peace Education”. Journal Of Peace Education, Vol. 3, No.1.
Fisher, Robert (2009). “Creative Dialogue: Talking to Think. Farhang”.Vol. 22, No. 69.
Fountain, Susan (1999). Peace Education in UNICEF, New York: UNICEF.
Gregory, Maughn (2008). Philosophy for Children, A Practitioner Handbook, NJ: IAPC, Montclair State University.
Kennedy, David (1999). “Philosophy for Children and the Reconstruction of Philosophy”, Metaphilosophy,Vol. 3, No. 4.
Lipman, Matthew (1992). “Educating for Violence Reduction and Peace Development”, The Philosophical Community Inquiry Approach, Detseling Enterprises.
Lipman, Matthew (2003). Thinking in Education. New York: Cambridge University Press.
Topping, K. J. & S. Trikey, (2007). “Impact of Philosophical Enquiry on School Student’s Interactive Behavior”, Thinking skills and Creativity, Vol. 2.
Trikey, S. & K. J. Topping (2004). “Philosophy for Children: a Systematic Review”. Research paper in Education, Vol. 19, No. 3.
UNESCO (2007). Philosophy, A School of Freedom, Paris: UNESCO.
UNESCO (2000). World Directory of Peace Research and Training Institutions, Paris: Deddington, Oxford, New York: Berg; Paris: UNESCO.