دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-142 
7. آموزش تفکر به کودکان راهی برای دستیابی به صلح جهانی

صفحه 121-141

سعید ناجی؛ سمیه خطیبی مقدم سمیه خطیبی مقدم