آموزش فلسفه به کودکان در موزه های تعاملی علم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار سازمان مطالعه و تدوین کتاب های درسی (سمت)

چکیده

جهان امروز سریع تر از هر زمان دیگر در حال پیشرفت است. بنابراین بهره گی ری از
رویکردهای جدید آموزشی و به تبع آن رسانه ها ی جدی د، مح یط ها ی ی ادگیری
اشتیاق برانگیز و محتوای آموزشی فراتر از ساختارها ی موجود ، ضرور ی به نظر
می رسد. این مقاله ضمن معرفی موز ههای تعاملی، که بازدیدکنندگان را فراگیرانی
می داند که ازطریق تعامل با اشیای موجود در موزه به ساخت نظام دانشی خود
کمک می کنند، به نسبت و رابطة آن با برنامة آموزش فلسفه به کودکان و اهداف و
ارزش های مندرج در آن می پردازد. مقاله از این دیدگاه دفاع م یکند که مبنای نظری
طراحی و ساخت این موزه ها دیدگاه ساختارگرایی و نظریة یادگیری اکتشافی بوده
است. از نظر نگارنده، در جهان در حال تغییر و تحول امروز، فراگیران خود مشتاق
اکتشاف و بازآفرینی اند. عرضة مفاهیم انتزاعی و منطقی از طریق بازی با دستگاه های
تعاملی در محیطی متنوع، چندرسانه ای و شوق انگیز همة مخاطبان، به خصوص نسل
جوان، را به تفکر خلاق و اندیشة منطقی وام ی دارد و در پرورش تفکر و روح ی ة
استقلال طلبی، که از اهداف اصلی آموزش فلسفه به کودکان است، مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching Philosophy to Children in an Interactive Science Museum

نویسنده [English]

  • Malihe Saberi Najafabadi
چکیده [English]

It seems that taking advantage of the new media and inspiring learning atmospheres, as well as using teaching materials beyond the framework of the present materials are necessary in this constantly changing world. According to constructivism and discovery learning, as two of the most advanced theories of learning, students are not willing to tolerate axiomatic, receptive learning, and are eagerly looking for creating and discovering. Playing with interactive devices facilitates teaching abstract and logical concepts, creates an encouraging environment for all learners especially young learners, boosts creative and rational thinking, and  develops reasoning and thinking as main the objectives of teaching philosophy for children.  In addition to reviewing different learning theories, the present study focuses on constructivism as the most effective learning theory. Furthermore, it emphasizes the role of interactive learning in teaching philosophy to children and provides some samples of educational devices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • active learning
  • Creative thinking
  • constructive learning
  • interactive devices
  • logical thinking
  • scientific museums
  • Thinking skills
ذهبی، محمدبناحمد ( 1407 ق). تاریخ اسلام، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، ج 11 ، بیروت: دارالکتاب العربی.
صفوی، امان الله ( 1387 ). رو شها، فنون و الگ وهای تدری ، س تهران: معاصر.
فوشه، پل ( 1337 ). خواندن یهای کودکان و احتیاجات آ نه،ا ترجمة علی محمد کاردان، راهنمای کتا ، ب تهران: سخن.
کدیور، پروین ( 1388 ). روا نشناسی یادگیر ، ی تهران: سمت.
لطف آبادی، حسین ( 1387 ). روا نشناسی تربیت ، ی تهران: سمت.
www.mehrnews.com. لیپمن، متیو ( 2003 ). مصاحبه با مهرنیوز 2003
مهجور، سیامک رضا ( 1370 ). روا نشناسی باز ، ی تهران: راه گشا.
.( ولوی، پروانه، محمد جعفر پاک سرشت، مسعود صفایی مقدم، جمال حقیقی، و یدالله مهرعلیزاده ( 1388
مجل ة علوم ،« بررسی تحلیلی مبانی معرف تشناختی سازنده گرایی و مضمو نهای تعلیم و تربیتی آن »
. تربیت ، ی دانشگاه شهید چمران اهواز، دورة پنجم، ش 4
Bruner, J. S. (1960). "The Act of Discovery", Harvard Educational Review, Vol. 31.
Edeiken, Linda R. (1992). "Children's Museums: The Serious Business of Wonder, Play and
Learning", Curator, Vol. 35, No. 1.

Fisher, Helen V. (1960). "Children's Museums: A Definition and Credo", Curator, Vol. 2, No. 3.
Hein, George E. (1995). "The Constructivist Museum", Journal of Education in Museum, No. 16.
Schunk, D. H. (2000). Learning Theories: An Educational Perspective, New Jersey: Merrill
Prentice Hall.
Veverka, John A. (2002). "Planning for Interpretive Training Courses", The National Journal for
Interpretation Canada, Vol. 28, No. 3.
Lewin, Ann W. (1989). "Children's Museums: A Structure for Family Learning", Hand to Hand:
Children's Museum Network, Vol. 3, No. 1.
Danilov, Victor J. (1986). "Discovery Rooms and Kidspaces: Museum Exhibits for Children",
Science and Children, Vol. 23, No.4.