دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-165 
2. ضرورت وساطت هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان

صفحه 25-50

محمدرضا سوداگر؛ سید‌موسی دیباج؛ سید‌غلامرضا اسلامی