کلیدواژه‌ها = آموزش فلسفه برای کودکان
اثر بخشی آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی بر اضطراب تحصیلی دانش آموزان

دوره 11، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 231-255

10.30465/fabak.2021.5961

الناز مردآزادبهی؛ بهبود یاریقلی؛ موسی پیری


تآثیر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر خودتنظیمی هیجانی کودکان کار

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 151-172

10.30465/fabak.2020.4930

اسکندر فتحی آذر؛ کیومرث تقی پور؛ آیسان حاج آقایی خیابانی


الگوی برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بر اساس نتایج تحقیقات مرتبط

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 121-151

ستاره کنعانی هرندی؛ محمد نوریان؛ داریوش نوروزی؛ محمود عبایی کوپایی