دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، آذر 1392 
ویتگنشتاین و طرحواره‌های ذهنی:دلالت‌هایی برای آموزش کودکان

صفحه 39-52

فاطمه فاطمه زیباکلام مفرد؛ محمدزهیر باقری نوع‌پرست