نویسنده = رحیم بدری گرگری
تحلیل محتوای کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس معیارهای برنامه آموزش فلسفه به کودکان با جهت‌گیری آموزش چندفرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

وریا نوروزی؛ یوسف ادیب؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ رحیم بدری گرگری


اثربخشی قصه خوانی دیالکتیکی بر بهبود خلاقیت دانش آموزان ابتدایی

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 33-58

10.30465/fabak.2023.7707

فاطمه پورامیررزداری؛ رحیم بدری گرگری؛ شهرام واحدی


تاثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی یا (5E) بر تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ششم

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 97-120

رباب جاهدی؛ رحیم بدری گرگری؛ فیروز محمودی


تأثیر آموزش مستقیم مهارت‌های تفکر بر تفکر نقادانة دانش‌آموزان دختر پایۀ پنجم ابتدایی

دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 19-33

رحیم بدری گرگری؛ مریم خانلری؛ مرضیه ملکیان


اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش‌آموزان پسر پایة پنجم ابتدایی شهر سنندج

دوره 4، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 79-92

حسن غریبی؛ یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی؛ رحیم بدری گرگری؛ زلیخا قلی‌زاده