دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، آذر 1390 
اجتماع پژوهشی روشی مؤثر در رشد اجتماعی کودکان

صفحه 37-58

مریم سیف‌‌‌نراقی؛ مسلم قبادیان؛ عزت‌الله نادری؛ علی شریعتمداری


بررسی و تحلیل برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی

صفحه 79-100

سعید ناجی؛ مسعود صفایی‌مقدم؛ رسنانی هاشم رسنانی هاشم؛ حمیدرضا آیت‌اللهی؛ حسین شیخ‌رضایی