دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390 

علمی-پژوهشی

1. تبیین شاخص‌های فلسفی گفت‌وگو در فلسفه‌ورزی کودکان

صفحه 3-18

فاطمه پازوکی؛ احمد‌علی حیدری


3. اجتماع پژوهشی روشی مؤثر در رشد اجتماعی کودکان

صفحه 37-58

مریم سیف‌‌‌نراقی؛ مسلم قبادیان؛ عزت‌الله نادری؛ علی شریعتمداری


5. بررسی و تحلیل برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی

صفحه 79-100

سعید ناجی؛ مسعود صفایی‌مقدم؛ رسنانی هاشم رسنانی هاشم؛ حمیدرضا آیت‌اللهی؛ حسین شیخ‌رضایی