نویسنده = سعید ناجی
نگاهی دوباره به ویژگی فلسفی و ادبی داستانها در برنامه فبک

دوره 9، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-30

سعید ناجی؛ لیلا مجید حبیبی


افسانه‌های ایرانی پریان ابزاری برای فکرپروری کودکان (رهیافتی آموزشی بر اساس نظریة لیپمن)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 59-86

مهسا رجبی همدانی؛ خلیل بیگ‌زاده؛ سعید ناجی؛ سیمین اسفندیاری


مفهوم فلسفه نزد ویتگنشتاین متأخر و لیپمن

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 15-36

حمیدرضا محمدی؛ سعید ناجی


کفایت فلسفی در داستان های فلسفه برای کودکان و نوجوانان

دوره 6، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 87-111

سعید ناجی؛ منصور مرعشی


بررسی و تحلیل برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی

دوره 2، شماره 4، آذر 1390، صفحه 79-100

سعید ناجی؛ مسعود صفایی‌مقدم؛ رسنانی هاشم رسنانی هاشم؛ حمیدرضا آیت‌اللهی؛ حسین شیخ‌رضایی


آموزش تفکر به کودکان راهی برای دستیابی به صلح جهانی

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 121-141

سعید ناجی؛ سمیه خطیبی مقدم سمیه خطیبی مقدم