دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

1. تأملی بر ابعاد فلسفی خواندن و نوشتن در برنامه فلسفه‌برای‌کودکان با تاکید بررمان‌‌های سوکی ‌و پیکسی و کتاب‌ راهنمای آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30465/fabak.2021.6756

رئوف احمدی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ علیرضا محمودنیا


2. اثربخشی تدریس مدل هفت مرحله‌ای چرخه یادگیری بر بهبود مهارت‌های تفکر خلاق و حل مسأله در درس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.30465/fabak.2021.6922

شریفه محمدی؛ سعید شریفی رهنمو؛ سهیلا حسین پور؛ آیت اله فتحی