دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 29، خرداد 1403 (بهار و تابستان 1403) 

علمی-پژوهشی

تحلیل مجموعه داستان «قصّه‌های مجید» هوشنگ مرادی کرمانی براساس برنامۀ آموزشی فبک

10.30465/fabak.2024.9264

یاسر صفری سه چقایی؛ عبدالرضا نادری فر؛ امیرعباس عزیزی فر